Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Train je vaginale spieren

1. Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en regelingen m.b.t. het inschrijven voor, deelnemen aan en afmelden voor de door Beers Nascholing en Advies verzorgde Programma’s.

Inschrijving: het registratieproces op de Website of het accorderen van een offerte/voorstel door middel waarvan een natuurlijke persoon zich inschrijft voor een Programma van Beers Nascholing en Advies;

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Deelnemer en Beers Nascholing en Advies, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, met betrekking tot het Programma en eventuele overige gemaakte afspraken;

Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich via de website of via het accorderen van een offerte inschrijft voor een Programma;

Programma: de programma’s, cursussen, workshops, masterclasses, coaching, inclusief de onderdelen en modules die door Beers Nascholing en Advies worden aangeboden en verzorgd, zowel online als offline;

 Website: de website met de domeinnaam www.vaginalespieren.nl en/of de website www.sekswordtweerleuk.nl.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Beers Nascholing en Advies Programma’s aanbiedt of levert. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst;

2.2. De Deelnemer gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Beers Nascholing en Advies zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Deelnemer ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien;

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Beers Nascholing en Advies worden gewijzigd. Beers Nascholing en Advies zal de Deelnemer tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren;

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5. Slechts na uitdrukkelijk schriftelijke mededeling van Beers Nascholing en Advies dan wel uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring door Beers Nascholing en Advies kan worden afgeweken van een of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven;

2.6. Niet alleen Beers Nascholing en Advies maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enig Programma voor de Deelnemer zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. De door Beers Nascholing en Advies gemaakte offertes/voorstellen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Beers Nascholing en Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd;

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven;

3.3. Offertes/voorstellen zijn gebaseerd op de bij Beers Nascholing en Advies beschikbare informatie;

3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beers Nascholing en Advies niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;

3.5. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een Programma.

 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Deelnemer na de afronding van de Inschrijving van Beers Nascholing en Advies een bevestiging van de Inschrijving voor een Programma ontvangt;

4.2. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beers Nascholing en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beers Nascholing en Advies worden verstrekt. Indien de voor de totstandkoming van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beers Nascholing en Advies zijn verstrekt, heeft Beers Nascholing en Advies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen;

4.3. Beers Nascholing en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beers Nascholing en Advies is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

4.4. Een Overeenkomst met de Deelnemer kan in geval van wanprestatie door de Deelnemer eenzijdig door Beers Nascholing en Advies worden beëindigd. Tevens kan de Deelnemer in voornoemde gevallen de toegang tot het Programma en overige faciliteiten worden ontzegd;

4.5. Om reden van kwaliteitsverbetering en (voorgeschreven) herprogrammering behoudt Beers Nascholing en Advies zich het recht voor een Programma tussentijds te wijzigen;

4.6. In geval van het onvoorzien vervallen van een van de dagen van het Programma is Beers Nascholing en Advies gerechtigd om deze dag op een andere wijze in te vullen;

4.7. Beers Nascholing en Advies is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden of gehouden om inhaallessen te verzorgen indien een Deelnemer om welke reden dan ook een onderdeel of onderdelen van het Programma niet kan volgen.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Met de Beers Nascholing en Advies gesloten Overeenkomsten leiden voor Beers Nascholing en Advies tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Beers Nascholing en Advies gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Beers Nascholing en Advies verlangd kan worden;

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beers Nascholing en Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Deelnemer geschieden;

5.3. De Deelnemer draagt ook bij de uitvoering van de Overeenkomst er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beers Nascholing en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beers Nascholing en Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beers Nascholing en Advies zijn verstrekt, heeft Beers Nascholing en Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen;

5.4. Beers Nascholing en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beers Nascholing en Advies is uit gegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

6. Contractduur en opzegging

6.1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met een opzeggingstermijn van een hele kalendermaand;

6.3. De opzegging dient schriftelijk per e-mail te gebeuren vóór de afgesproken dag van de maand zoals genoemd in de concrete afspraken tussen Erna Beers en de Deelnemer.

 

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Beers Nascholing en Advies zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

7.3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Beers Nascholing en Advies de Deelnemer hierover tevoren inlichten;

7.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Beers Nascholing en Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

8. Geheimhouding

8.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

8.2. Aan de opdracht zal door Beers Nascholing en Advies niet zonder toestemming van de Deelnemer extern gerefereerd worden.

 

9. Intellectueel eigendom

9.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Beers Nascholing en Advies ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Beers Nascholing en Advies houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

9.2. Beers Nascholing en Advies behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10. Betaling en incassokosten

10.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden vóór de vervaldatum van de factuur bij herhaalde betalingen en binnen 14 dagen bij een eenmalige betaling, op een door Beers Nascholing en Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

10.2. Indien de Deelnemer de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Deelnemer is Beers Nascholing en Advies gerechtigd alle ten behoeve van de Deelnemer te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Deelnemer schadeplichtig kan worden;

10.3. Ingeval van betalingsverzuim is de Deelnemer voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

10.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Deelnemer zullen de vorderingen van Beers Nascholing en Advies en de verplichtingen van de Deelnemer jegens Beers Nascholing en Advies onmiddellijk opeisbaar zijn;

10.5. Ingeval Beers Nascholing en Advies om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Deelnemer naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Beers Nascholing en Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Beers Nascholing en Advies;

11.2. De aansprakelijkheid van Beers Nascholing en Advies is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

11.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

11.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Beers Nascholing en Advies of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Beers Nascholing en Advies aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Beers Nascholing en Advies afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Beers Nascholing en Advies in verband met die verzekering draagt.

11.5. Elke aansprakelijkheid van Beers Nascholing en Advies voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

12.1. Beers Nascholing en Advies heeft het recht om zonder opgave van reden een Programma te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Beers Nascholing en Advies betaalde bedrag;

12.2. De Deelnemer voor een Programma heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coaching traject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

12.3. Annulering door de Deelnemer van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een Programma kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Deelnemer verplicht het totaalbedrag van het Programma te voldoen;

12.4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het Programma is Beers Nascholing en Advies gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;

12.5. Ingeval de Deelnemer na aanvang van het Programma de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Beers Nascholing en Advies, anders rechtvaardigen;

12.6. Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Beers Nascholing en Advies gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 97 euro. Indien de Deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;

12.7. Als een der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

13. Persoonsgegevens

13.1. Beers Nascholing en Advies verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming;

13.2. Beers Nascholing en Advies legt de persoonsgegevens van de Deelnemer vast voor de acceptatie en de uitvoering van de Overeenkomst;

13.3. Beers Nascholing en Advies kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de Deelnemer te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Beers Nascholing en Advies. Indien de Deelnemer dit niet wenst, kan de Deelnemer dit laten weten via info@vaginalespieren.nl en/of coaching@sekswordtweerleuk.nl;

13.4. De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verder gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst en risicobeheer;

13.5. De Deelnemer heeft inzage in zijn persoonsgegevens en recht op verbetering van deze gegevens;

13.6. Beers Nascholing en Advies heeft een privacy policy welke is te raadplegen via de website: www.vaginalespieren.nl en www.sekswordtweerleuk.nl.

14. Website en Mailingen

14.1. Beers Nascholing en Advies heeft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen getroffen om de gegevens die via de Website worden verstuurd en verkregen te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

 

15. Klachtenprocedure

15.1. Deelnemers die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud of organisatie van het Programma, kunnen dit schriftelijk (per brief of per e-mail) kenbaar maken aan de directie van Beers Nascholing en Advies. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

16. Geschillenbeslechting

16.1. Op iedere Overeenkomst tussen Beers Nascholing en Advies en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing;

16.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Beers Nascholing en Advies gevestigd is.

 

 

© 2016-2022, Vaginale spieren | Erna Beers | Van Hengellaan 2 | 1217 AS Hilversum | contact@ernabeers.nl